Internet

121201-internet-mondeInternet je globalna mreža svih mreža koja ili koristi TCP/IP protokole ili komunicira sa TCP/IP mrežama preko gateway-a, i omogućuje korisnicima korišćenje elektronske pošte, logovanje na daljinu, prenos datoteka, novosti sa mreže, WWW i ostale srodne usluge i alate.

O Internetu:
HTML je set standardizovanih oznaka – kodova koji je razvijen iz SGML standarda. HTML opisuje izgled web stranice. HTML dokumenti su lako prenosivi i mogu biti pročitani na bilo kom računaru uz upotrebu browser programa.
HTML jezik se služi oznakama koje se nalaze izmedju dvije zagrade i utiču na tekst koji je napisan izmedju dvije oznake (primjer za italik-kurziv tekst).

Internet1URL – Uniform Resource Locator – je jedinstvena jednoznačna adresa podatka na Internetu. URL se sastoji od slova, brojeva i znakova interpunkcije.
Prvi dio URL adrese ukazuje na tip podatka kome se pristupa i protokol po kome će podatak biti prenijet (primjer: http protokol). Ostatak URL adrese označava računar, njegov domen i adresu (broj) porta, direktorijume (ako ih ima) i sam naziv podatka.
URL adresa razlikuje velika i mala slova, tako da o tome treba voditi računa pri ispisivanju URL-a, jer dvije, na prvi pogled iste adrese, mogu označavati dva razlicita izvora podataka.

World Wide Web, često nazivan i WWW ili Web, predstavlja skup informacija raspoloživih putem hypertext transfer protocol-a (HTTP).

World Wide Web i HTTP:
http--i224.photobucket.com-albums-dd207-mp3men-zanimljivostidana-internetomogućavaju pravljenje “linkova” (veza) sa jedne informacije na drugu;
mogu da sadrže reference na zvuk, grafiku, video zapis, itd.
“razumiju” ostale Internet protokole, kao sto su ftp, gopher, i telnet.
Elektronska pošta, ili e-mail, omogućava razmjenu informaciju izmedju računara i ljudi na Internetu. To je najviše korišćen Internet resurs.
Baš kao što se i obično pismo može poslati na više adresa, tako i elektronska poruka može da se pošalje na jednu ili više e-mail adresa.

E-mail adresa označava osobu i računar u cilju razmjenjivanja elektronskih poruka. Osnovna struktura jedne e-mail adrese je:
imekorisnika@host.poddomen.domen-drugog-nivoa.domen-prvog-nivoa

Primjeri:
jankov@t-com.me
markom@yahoo.com

FTP – File Transfer Protocol (protokol za prenos datoteka) je dio grupe TCP/IP protokola. To je protokol ili grupa pravila koji omogućava prenos datoteka izmedju računara.
FTP funkcioniše po klijent/server principu. Klijent program omogućava komunikaciju korisnika sa serverom u cilju pristupa informacijama i uslugama na server računaru. Datoteke koje mogu da se prenose su smještene na računarima zvanim FTP serveri. Za pristup ovim datotekama koristi se FTP klijent program. To je u stvari interfejs koji omogućava korisniku da locira datoteku koju prenosi i da inicira prenos.
FTP-Manual

Telnet je protokol, ili set pravila, koji omogućuje povezivanje jednog računara na drugi. Drugo ime za ovaj proces je “remote login” (logovanje na daljinu). Računar korisnika koji inicira vezu predstavlja lokalni računar, a računar na koji se povezuje, i koji prihvata vezu, predstavlja udaljeni, ili host računar. Udaljeni računar može fizički da bude smješten u susednoj prostoriji, u drugom gradu ili drugoj zemlji.
Mada neki računari zahtjevaju nalog (“account”) i lozinku (“password”), mnogi računari dozvoljavaju korisnicima pristup svojim resursima bez naloga i lozinke. Telnet omogućuje pristup mnogim resursima širom sveta, kao što su katalozi biblioteka, baze podataka i ostale Internet alate i aplikacije.
how-remote-desktop-works-screen